Job 2 Do – Doo Doo Doopuedes ver mas videos en:
y las mejores fotos en:

Job 2 Do – Doo Doo Doo

thailand song

40 Replies to “Job 2 Do – Doo Doo Doo”

 1. Emma

  doo dòo dôo doo ter tam
  tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
  doo dòo dôo doo ter tam
  tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
  rao rák gan chôp gan gôr lăai wan yòo
  yòo dee dee jòo jòo ter g๔ jàak bpai
  dtàe kâao kŏng kray-ี ong-chái gó yang yòo dee
  dtàe see-dee บ̀็อ baa lây glàp hăai bpai
  chăn gèp ngern sà-sŏm sée อ tóok chóot
  táng pàen mài pàen sà-dòot ter gôr ao bpai
  ao kâao kŏng ngern tong chăn jà mâi wâa
  dtàe yàa ao sày-ีอ laai gan-chaa kŏng chăn bpai
  doo dòo dôo doo ter tam
  tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
  doo dòo dôo doo ter tam
  tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
  glàp maa tèrt kon dee chăn yang ror yòo
  krai jà sŭay krai jà rŏo châng kăo bpà rai
  chăn mee jai duang dieow ter gôr róo
  róo táng róo wâa rák ter jon mòt jai
  hĭn gôn dieow têe chăn hâi kong mâi mee kâa
  bpròht jong gèp wái tèrt năa yàa tam laai
  dtàe may-ีอฉัน ter ter mee chăn
  sên taang sòo făn kong jà mâi glai
  doo dòo dôo doo ter tam
  tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai
  doo dòo dôo doo ter tam
  tam-mai tĕung tam gàp chăn dâai

 2. Michael Untch

  I really love this song <3

  even if i don't know the actual meaning (just heard that it should be a kinda lovesong?!) i'm just like doo ter tam Baby x) ….

  i would really appreciate if someone could give me some based lyrics … would be awsome !

  Grüße aus Deutschland
  Greetings from Germany
  จากเยอรมนี

  stay chilled!

  thanx j2doo <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *