សន្យាប្រល័យបង Full MV Sonya Prolai Bong Cover Thai song ច្រៀងដោយ Andy អែនឌី
#សន្យាប្រល័យបង#Andy#អែនឌី
Andy Khmer សូមជំរាបសួបងប្អូន នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកចំនេះដឹងថ្មីៗ
នឹងចង់អោយបបងប្អូនបានដឹងពីបទពិសោធន៍ល្អៗ
ខ្ញុំសូមអគុណដែលតែងតែមើលនឹងគាំទ្រវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុស៕

In this video, I just want to share some new knowledge
Will want you to know the good experiences
I’m thankful that the viewer will always support the videos I’ve posted.

Youtube

Facebook

2 Replies to “សន្យាប្រល័យបង Full MV Sonya Prolai Bong Cover Thai song ច្រៀងដោយ Andy អែនឌី”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *